STEIJNS LEGAL

 

 PRIVACY STATEMENT

Algemeen

 

Steijns Legal, gevestigd aan Cypressenlaan 13 te 4493 DD Kamperland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Steijns Legal, Cypressenlaan 13, 4494 DD Kamperland, telefoon 06-51476697

Functionaris Gegevensbescherming van Steijns Legal: André Steijns, te bereiken via andre@steijns-legal.nl

Verwerking persoonsgegevens

 

Indien u Steijns Legal een e-mail zendt, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om op uw vragen of opmerkingen te reageren. Wij reageren niet op anonieme e-mails en zullen altijd uw naam- en adresgegevens opvragen alvorens wij uw e-mail beantwoorden.

 

Steijns Legal kan persoonsgegevens verwerken in het kader van dienstverlening of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Steijns Legal verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, daarnaast verwerken wij persoonsgegevens op basis van informatie verkregen uit de openbare registers en het handelsregister.

 

Steijns Legal verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Steijns Legal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Steijns Legal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk uit wettelijk of verzekeringstechnisch oogpunt.

 

Geen geautomatiseerde besluitvorming

 

Steijns Legal neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Steijns Legal) tussen zit. Steijns Legal gebruikt het computerprogramma Urios voor de opslag van de gegevens van haar cliënten en de registratie van uren en verschotten en het programma Snelstart voor de verwerking van de administratie.


Cookies en vergelijkbare technieken die Steijns Legal gebruikt

 

Steijns Legal gebruikt alleen technische en functionele cookies alsmede analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor  de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Steijns Legal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@steijns-legal.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Steijns Legal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Steijns Legal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

     

 

 

 

 

 

 

STEIJNS LEGAL
info@steijns-legal.nl